Ökológiai vetélkedő általános iskolás gyerekcsoportok részére

A Göncöl Alapítvány a Süni Egyesülettel és az Újpesti Pedagógiai Szolgáltató Központtal (ÚPSzK) együttműködésben 2005-óta rendezi meg vetélkedőjét. 2011-ben elindítjuk a 12-14 éves korcsoport számára szóló Vadon vetélkedőt is. A vetélkedők négy fordulósak. A felkészülés alapja a magazinok négy egymást követő számainak kijelölt szöveg- és képanyaga – hangsúlyosan rámutatva a 16 oldalas melléklet tudásanyagára – valamint az internet, könyvtárak, a gyerekeket körül vevő környezet. A vetélkedősorozatot egy-egy döntő zárja, Pénzesgyőrben. A legügyesebb 24 diák a Pangea Egyesület tíznapos természetvédelmi táborába nyer részvételt, szervező pedagógusaik pedig 2-2 személyes bakonyi hétvégét tölthetnek a Pangea Egyesület Pénzesgyőri Oktatóközpontjában, teljes ellátással.

SÜNI és VADON Országos Csapatvetélkedők

A Göncöl Alapítvány a Süni Egyesülettel 2005-óta rendezi meg környezeti vetélkedőjét általános iskolások számára. Amióta a program országos (2007), évente kb. 800 diák és 200 pedagógus vesz részt benne. A jelen projekt keretében 2 négyfordulós csapatversenyt szervezünk általános iskolások részére. A SÜNI Országos Csapatvetélkedőt 10-12 éves korosztálynak 2011/2012-ben 7. alkalommal hirdetjük meg, és elindítjuk a VADON Országos Csapatvetélkedőt a 12-14 éves korosztálynak. Diákok kora: A vetélkedők résztvevői az általános iskolák 4-5. évfolyamos (SÜNI), valamint 6-7. évfolyamos (VADON) tanulói közül kerülnek ki. Minden csapatot egy kapcsolattartó pedagógus (esetleg szülő) nevez. Egy iskola és egy pedagógus több csapatot is nevezhet. Mind két csapatversenyt azonos menetrend és tematika szerint bonyolítjuk le, az eltérést a versenyben résztvevő (a) diákok kora, (b) a tematika korcsoporthoz igazított nehézségi szintje, valamint a (c) fordulókhoz biztosított forrásmunka jelenti. A két vetélkedő fordulói párhuzamosan, egymáshoz képest egy hónapos csúszással zajlanak. Mindkét vetélkedő esetében a csapatokat négy tanuló alkotja, és a gyerekek munkáját egy pedagógus segíti. Egy-egy vetélkedő négyfordulós. Az első három forduló levelező formában zajlik, 2011. október/november, 2011. december/2012. január, 2012. február/március hónapban. A levelezős fordulók értékelése után, a 12-12 legjobb eredményt elért csapatot hívjuk meg a döntőre, melyet 2012. április/májusban tartunk. A felkészülés alapja a SÜNI Csapatvetélkedő esetén a Süni magazin, a VADON Csapatvetélkedő esetén a Vadon magazin négy egymást követő számainak kijelölt szöveg- és képanyaga. A vetélkedő során lesznek olyan kérdések is, amelyek megválaszolásához nem található meg minden információ az újságban. Ilyenkor a könyvtárban, interneten vagy a tanulók környezetében való kutatás, megfigyelés, vagy különféle foglalkozású felnőttekkel való kommunikáció során található meg a helyes válasz. Ebben a versenyben kalandra, felfedezőútra, búvárkodásra, kísérletezésre, gyűjtőmunkára, a társakkal való izgalmas együttgondolkodásra hívjuk a gyerekeket és segítő tanáraikat.


Három írásbeli forduló után kerül kiválasztásra az a 12-12 csapat (48-48 diák és 12-12 pedagógus), aki részt vehet a vetélkedő döntőjén. A SÜNI vetélkedők döntője 2012. májusában, a VADON vetélkedők döntője 2012 júniusában lesz. A helyszín mind két esetben a Pangea Egyesület Pénzesgyőri Oktatóközpontja (cím: 8426 Pénzesgyőr Béke út 57.)

Mindkét döntő ugyanarra az alap-forgatókönyvre épül. A döntők kétnaposak, amire teljes ellátást és útiköltség-térítést biztosítunk. A döntők kétszer három órás blokkban zajlik. Hat csapat feladatlapot kap, hat csapat pedig hat állomás között mozog, forgószínpad szerűen. Az egyes állomásokon személyesen kell számot adniuk a gyerekeknek természetismereti, környezetvédelmi tudásukról és a csapaton belüli együttműködés készségéről. Ezután ebéd következik, majd a hat-hat csapat helyet cserél. Amíg az eredmények kiértékelése folyik, a nap hátralévő felében megtekintik a gyerekek az Oktatóközpont gazdaságát, gyógynövénykertjét, majd vacsora és alvás. Másnap reggeli után vezetett túrát szervezünk a környékbeli védett völgyekbe, a rendezvényt az ünnepélyes eredményhirdetés zárja.

A döntő minden részvevője és a nyertes csapatok tagjai a következő ajándékokban részesülnek:

 • A döntő minden részvevője ajándékba kap egy Barangoló ökológiai társasjátékot.
 • Az vetélkedők első három helyezett csapatainak diákjai táborozást nyernek. Vetélkedőnk eredményeképp előáll 2x12 olyan diák, akinek kimagasló képességei vannak a természettudományos és környezetvédelmi ismeretek és kompetenciák terén. Szempontunkból a legjobb dolog, ami történhet velük, ha elirányítjuk őket egy olyan közösségbe, ahol ezek a képességek és ismeretek tovább gyarapodnak. Hazánkban az egyik legszínvonalasabb ilyen műhely a Pangea Egyesület. A szervezésükben működő Süni Környezetvédelmi Nomád Tábor alól kikerült fiatalok legtöbbször egész életútjukat a környezetvédelem irányába építik. A tábor tíz napig tart, teljes ellátással, változatos szakmai programokkal, többek közt a Szent István Egyetem oktatóinak közreműködésével.
 • A 3-3 nyertes csapatot vezető pedagógusok egyenként 2-2 napos bakonyi hétvégét nyernek, melyhez a szállást a Pénzesgyőri Oktatóközpontban biztosítunk.
 • A Barangoló ökológiai társasjátékon kívül számos könyvnyereményt osztunk szét a Döntők résztvevői között. Ezeket a kiadványokat a hazai természeti környezet és a fenntartható életvitel ismerettárából válogatjuk majd.

 • Miért érdemes az iskolai csapatot elindítani ezen a versenyenő:

 • vetélkedősorozat hozzájárulhat, kiegészítheti az oktatási intézményekben zajló környezetei nevelési, kompetencialapú oktatási munkához, ugyanakkor iskola-rendszeren kívüli tudásanyagot ad non-formális oktatási keretek között;
 • együttműködésre, folyamatos interakcióra ösztönöz a csapattagok között relatíve hosszabb perióduson (6-7 hónapon) keresztül;
 • ismeretanyag alkotómunkán keresztüli internalizálására és aktív, cselekvő feldolgozására buzdít (amelyen keresztül a puszta információbefogadáson túl jobban rögzülhet mind a tudás, mind a cselekvési minta);
 • pedagógus irányítása alatt a gyerekek munkája szervezettebb, folyamatos kontroll alatt állnak, személyre szabott segítséget kaphatnak, és a kitartóbban vesznek részt a viszonylag hosszú folyamatban; Hadd idézzük Gyenes Csilla pedagógiai szakértőnek, a vetélkedő szellemi forrásának az Újpesti Pedagógiai Szemlében megjelent tanulmánya néhány sorát:
 • A társadalomban, a gazdaságban megfigyelhető változások új, átgondolt oktatáspolitikát, teljes körű paradigmaváltást követelnek. Csak az az ország képes hosszútávon biztosítani gazdasági előnyét, társadalmának jólétét, és megteremteni a jövőt biztosító fenntarthatóság feltételeit, amelyik teljes mértékő prioritást biztosít az oktatásnak. Bátran kijelenthetjük, hogy az oktatás stratégiai tényezővé vált. (…) A tartalom kiválasztásában és elrendezésében egyre nagyobb jelentőségük van a fejlesztendő kulcskompetenciáknak: az anyanyelvi kommunikációnak, a matematikai és természettudományos eszköztudásnak, a digitális és az idegen nyelvtudásnak, a kezdeményezőképességnek a vállalkozói, a szociális és állampolgári készségeknek, az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképességnek, a hatékony, önálló tanulni tudásnak. (…) A kompetenciafejlesztés előtérbe kerülése nagy kihívást jelent az oktatáspolitika és a pedagógusok számára egyaránt. Ugyanis szemléletében, módszereiben olyannyira eltér a megszokottaktól, hogy az oktatás tartalmi szabályozását, a tanítás-tanulás folyamatát, a személyiségfejlesztést és a tanárképzés újragondolását is igényli. Lényeges szemléletváltást követel mindannyiunktól. (…) Tehát a kompetenciák olyan képesség-együttest jelentenek, olyan nyitottságot feltételeznek, amelynek birtokában cselekvőképessé, problémamegoldóvá, együttműködővé válunk a mindennapokban. Lényege az ismeretek mobilizálása a tanultaktól, az ismerőstől eltérő kontextusban is. A kompetencia alapú oktatás tehát fejlesztést az ismeretek átadásáról a képességek kialakításáról a használhatóság irányába tolja el (...).” Mindez azt is jelenti, hogy egy ennyire átfogó pedagógiai szemlélet, sőt szemléletváltás, az új módszerek alkalmazásához egy hazai civil ökológiai műhely sajtótermékeit tartja a legalkalmasabbnak! Azaz a környezeti nevelés, szemléletformálás jegyében keletkezett szövegtestek és egyéb tartalmak feldolgozásán keresztül közeledik az eddig teljes elsőbbséget élvező tárgyakhoz. Óriási lehetőség, ahogyan az is, hogy nem csak a gyerekek, hanem a csapatokat segítő pedagógusok is ilyenformán találkoznak - olykor először, máskor tudatosan keresve - ezekkel a szemléleti és módszertani eszközökkel. 2010/2011-ben a Süni vetélkedőre 286 csapat regisztrált 4800 Ft/csapat nevezési díj mellett. A jelen projekt keretében a vetélkedőben való részvétel minden csapat számára ingyenes lesz, ezáltal olyan diákok, csapatok, iskolák is részt vehetnek, akik korábban ezt az anyagi teher miatt nem tehették meg. Az elmúlt években részleges támogatások segítségével a nevezési díjat 1200 Ft/diák összegen sikerült tartanunk (önmagában ez az összeg a lapelőállítást sem fedezi). De éppen a legnehezebb helyzetben lévő iskolák/szülők számára ez sokszor vállalhatatlan. Jelen projektben a programelem költségeit pályázatos támogatásból fedezzük, így a tanulókra nevezési díj nem hárul. Ennek köszönhetően a két vetélkedőn keresztül legalább 2200 diákot és 550 pedagógust várhatunk a programba.

 • Letölthető anyagok, csapatlisták, eredmények, képgalériák  Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21