A GÖNCÖL ALAPÍTVÁNY Közm?vel?dési Csoportjának PROGRAMAJÁNLÓJA A Göncöl Alapítvány Közm?vel?dési Csoportjának (KMCs) f? célja, hogy a természeti környezetben szerzett közvetlen tapasztalás és a hasznos, látható eredményeket hozó tevékenység nevel? erején keresztül hozzájáruljon az értékközpontú, környezettudatos közösségek, illetve társadalom létrejöttéhez. A környezetismeret, természetismeret, a biológia és a földrajz tantervbe könnyen beilleszthet? programokat szervezünk, amelyek segítségével könnyebb kialakítani környezettudatos magatartást és értékrendet. A. Vezetett séták és els?sorban terepi foglakozások (Kb. 1 órás foglakozások minimum 8 maximum 28 f? részére) Váci Ártéri Tanösvény Ismerkedés az édesvízi él?világ egyik meghatározó él?helyegyüttesével. A tanösvény 510 m hosszú korláttal ellátott, fából készült, talajszint fölé emelt építmény. Az egyébként nehezen megközelíthet? �dzsungel-szer?� ártéri erd?ben a tanösvény szakvezet?vel történ? végigjárásával minden korosztálynak felejthetetlen élményt nyújt. A természetes él?helyükön megfigyelhet? állat- és növényfajok mellett a látogatók megismerkednek a terület kialakulásával, az itt végzett környezetvédelmi-fenntartási munkákkal. Az elhangzottakhoz kapcsolódó feladatlap is igényelhet?, valamint határozólapok ill. vezet?füzet vásárolható. �Földanya Ékességei� cím? geológiai kiállítás Az állandó kiállítás a Föld anyagának káprázatos változatosságát mutatja be, átfogóan szemlélteti a felszíni és a felszín alatti világ kincseit és Földünk történetét. A kiállítással arra irányítjuk a figyelmet, hogy a természet élettelen �ékszerei� (ásványok, ?smaradványok és földtani képz?dmények) is sérülékenyek és védelemre szorulnak. A 16 tárlóban, mintegy 600 db ásvány, k?zet és ?smaradvány látható és szakért? mutatja be a Föld felszínét kialakító er?ket, a legfontosabb és legjellemz?bb anyagokat, az él?világ fejl?dését, az egyes ásványképz?dési folyamatokat. Felhívjuk a figyelmet az ásványi nyersanyagok kitermelése, feldolgozása során jelentkez? környezetvédelmi problémákra, valamint a hulladék-elhelyezéssel járó kockázati tényez?kkel �Csodálatos vizivilág� A kb. 1,5 órás vezetett séta alkalmával a résztvev?k a vizek különféle természetes el?fordulásaival ismerkednek meg: a forrásokkal, patakokkal, tóval, mocsárral, láppal, folyóval - mindezt egy viszonylag kis területet bejárva, szemléletes növény- és állattani és természetvédelmi tudnivalókkal és kultúrtörténeti érdekességekkel kiegészítve. �Ismerjük meg Magyarország fáit� � vezetett séta, amely során látogatóink megismerkedhetnek hazánk legfontosabb fafajaival, gyakorlati növényismeretre tesznek szert. A gyakorlati foglalkozás során a faegyedek szemrevételezésén túl egyéb érzékszervek bevonásával (els?sorban tapintás, szaglás) is lehet?ség nyílik az egyes jellemz? növényi részek alapos megismerésére, az ismeretek feldolgozására. A gyakorlat korosztálytól függ?en játékosabb ill. több szakmai szempontot felvillantó formában zajlik. Egy foglakozás nyomán (szintén korosztálytól függ?en) kb. 8-15 fával kötnek a résztvev?k �barátságot� úgy, hogy a kés?bbiekben is felismerjék más környezetben ezeket a növényeket. �A váci Liget kincsei: történelem � vallás � természet� A Vár alatti dunaparti részr?l induló vezetett séta Magyarország egyik legszebb természeti-m?emléki együttesének bemutatásával, középpontban a Ligeti-tó és a közeli forráscsoport természeti és kultúrtörténeti értékeivel. A látogatók megismerkednek a terület természet- és környezetvédelmi helyzetével, miközben lehet?ség nyílik a területen él? növények és állatok megfigyelésére is. A sétához kapcsolódó (pl. osztályteremben megoldható) feladatlap is igényelhet?. A Vár alatti dunaparti részr?l induló vezetett séta Magyarország egyik legszebb természeti-m?emléki együttesének bemutatásával, középpontban a Ligeti-tó és a közeli forráscsoport, azok természeti és kultúrtörténeti értékei. �Orvosság testnek és léleknek� gyógy- és f?szernövény ismeret a Göncöl Ház kertjében. A rövid elméleti háttér bemutatása után gyakorlati foglalkozás keretében els?sorban a gyógy- és f?szernövények fel- és megismerésére nyílik lehet?ség, kiültetett ill. a közelben vadon él? növények �segítségével� (szintén több érzékszerv bevonására épít? ismerkedés). Korosztálytól függ?en különféle érdekességek, legendák, hagyományok ismertetése is színesíti a programot. Madarászat az ártéri tanösvényen Ezen a programon a gyerekek megismerkednek a madármegfigyelés és madárvédelem alapjaival. Gyakorlati ismereteket szereznek az ártéren el?forduló fajok felismerésével kapcsolatban (vizuális és hang). Bekapcsolódhatnak a téli madáretetésbe és egyéb madárvédelmi munkálatokba. (kiscsoportos foglalkozás; min. 4 max. 8 f?) Környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó programok A jeles napi programok egy részének vagy egészének megszervezése (vetélked?k, feladatlapok, fa- és egyéb növényültetési akciók, illetve igény szerint egyéb foglalkozások keretében). Ezen kívül az ehhez kapcsolódó általánosabb természet- és környezetvédelmi témákban (korosztálytól függ?en kialakítva). A részprogramok jól beilleszthet?k az iskola által esetlegesen szervezett nagyobb programokba is (pl. akadályverseny 1-2 állomása, nagyobb rendezvényen faültetés stb.) B. Egy tanórás osztályteremben megtartható el?adások (�rendhagyó órák�) (Egy tanórás foglakozások egy osztály számára, ill. megbeszélés szerint max. 50 f?ig) Természetbarát lakóhely Elméleti oktatás vetített képek ill. egyéb szemléltet? anyagok bemutatásával. A természetkímél? építési módok és épít?anyagok, a környezetbarát energiafelhasználás, a természetkímél? szennyvízkezelés és egyéb témák ismertetése korosztálytól függ? formában és mélységben. A rövid elméleti háttér vázolása után els?sorban már létez? természetbarát otthonok bemutatása, kiemelve azokat a lehet?ségeket, amelyeket saját otthonukban a gyerekek is megvalósíthatnak, illetve kezdeményezhetnek. Szelektív hulladékgy?jtés, újrahasznosítás, újrahasználat Vetített képes elméleti és a gyerekek aktív részvételére épít? gyakorlati foglalkozás, amely során a rövid elméleti háttér felvázolása után az aktív személyes részvételt igényl? �hulladék-fajta válogatás� gyakorlat következik. Igényelhet? kapcsolódó szelektív hulladékgy?jtés-feladatlap, tanári útmutatóval. Tudatos vásárlás Rövid elméleti ismertetés után (miért tudatos, miért fontos ez, a felel?sség kérdése, a hulladék és a vásárlási szokások összefüggésrendszere, környezetbarát termékek), gyakorlati példák bemutatása tanteremben megfogható, megszemlélhet? tárgyak segítségével. A foglalkozás során a gyerekek aktív részvételével, a mindennapi életben hasznosítható szemléletet-módot alakítunk ki és gyakorlati ötleteket nyújtunk számukra. Állatvédelem Els?sorban elméleti foglalkozás a vadon él? állatokkal, a társállatokkal és a különféle célból tartott/tenyésztett állatokkal kapcsolatos tudnivalókról, etikai kérdésekr?l. A témával kapcsolatos tények, problémák, bár jelent?ségük óriási, tapasztalataink szerint igen kevéssé ismertek a társadalom különféle rétegeiben és korosztályainál. A foglalkozás az ismeretszerzésen (pl. Állatvédelmi törvény) és az állatvédelemmel kapcsolatos gondolatébreszt? adatokon kívül az általános természetszemlélet témakörében is fontos tudnivalókkal szolgál. Nemzeti parkok - utolsó menedékek? A kalandos utazásra hívó, els?sorban vetített képes el?adás végigvezeti a gyerekeket az els? nemzeti park megalapításától a mára a teljes bolygót átszöv? nemzeti-park hálózat kialakulásáig. A látványos, természeti, táji és kulturális értékek felvillantása mellett, korosztálytól függ? mélységben és formában bemutatásra kerülnek a nemzeti parkokkal kapcsolatos alapvet? fogalmak, a nemzeti parkok legfontosabb feladatai, küldetésük, valamint a parkokat érint? problémák. Gyakorlati madárvédelem Az óra keretében a gyerekek megismerkednek a madárvédelem lehet?ségeivel, úgy, mint mesterséges madárodú készítésének és kihelyezésének módjai, lehet?ségei, téli madáretetés "aranyszabályai", madáritatás nyáron, "elárvult" madarakkal kapcsolatos tudnivalók. Betekintést nyernek a madarászok, illetve az ?ket összefogó szervezet (a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesült) munkájába, továbbá megtanulják felismerni a lakóterületükön él? leggyakoribb madárfajokat. �Zöld isi�: természet- és környezetvédelem a gyakorlatban Az óra során a gyerekek megismerkednek azokkal a környezet- és természetvédelmi lehet?ségekkel amelyekkel maguk is tehetnek Földünk megóvása érdekében. A felnövekv? generáció megismeri a környezetbarát gondolkodásmódot, a környezetbarát termékeket, technológiákat, célunk, hogy azokat otthonukban megvalósíthassák. Zöld praktikák a háztartásban Van néhány hétköznapi, de hatásos konyhai alapanyag, amellyel kiválthatod a vegyszereket. Egyre elterjedtebbek a mosó- és tisztítószerek ököváltozatai. E témához és otthonunk más területein is alkalmazható környezetkímélő és környezetbarát megoldásokhoz nyújtunk kézzel fogható és könnyen megvalósítható gyakorlati segítséget. Környezetvédelmi jeles napokhoz kapcsolódó rendhagyó órák feladatlapokkal, programokkal (Vizes Él?helyek Világnapja, Víz Világnapja, a Föld Napja, Madarak és Fák Napja, Környezetvédelmi Világnap, Takarítási Világnap, Állatok Világnapja, Földünkért Világnap, Biológiai sokféleség napja, �Ne vásárolj semmit�-nap). Az el?adást és gyakorlati ismereteket is bemutató órák a jeles napok témájához kapcsolódóan hívják fel a tanulók figyelmét a Földet veszélyeztet? globális problémákra és a gyakorlatban is megvalósítható tennivalókra. További rendhagyó óráink igény szerint az Önök által választott témában! C. Ünnepnapokhoz (Húsvét, Anyák Napja, Karácsony) kapcsolódó kézm?ves foglalkozások természetes anyagokból (Kb. 2 órás gyakorlati foglakozások 1-2, 3-5. illetve 6-8 osztályosok számára, minimum 12-maximum 30 f? részére) Az ajándékok, díszek, játékok (termésekb?l és más természetes anyagokból) készítése során a gyerekek megismerkednek a felhasznált anyagokhoz kapcsolódó növényekkel és állatokkal. A. Vezetett séták és els?sorban terepi foglakozások, tanösvény-vezetés: Körülbelül egy órás foglakozások legalább 8, legfeljebb 28 f? részére 390Ft/f? (Áfával együtt) szabad- és munkaszüneti napon: 450 Ft/f? (Áfával együtt) B. Egy tanórás osztályteremben megtartható el?adások (�rendhagyó órák�): Egy tanórás foglakozások egy osztály számára, illetve megbeszélés szerint összevont osztályoknak (legfeljebb 50 f?ig) 5000 Ft/egy tanítási óra + útiköltség (Áfával együtt) C. Ünnepnapokhoz: kapcsolódó kézm?ves foglalkozások természetes anyagokból. Körülbelül 2 órás gyakorlati foglakozások, legalább 12, legfeljebb 30 f? részére) 300 Ft/f?Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21