A Süni Egyesület bemutatása
Egyesüni

A Süni Egyesület 1993 óta folyamatosan m?ködik; f? feladata az ökológiai kultúra terjesztése, els?sorban az ifjúság környezeti nevelésén keresztül. Szervezetünk ma már több száz f?t számlál. Er?sségünk az önkéntesek munkájára való támaszkodás lehet?sége, illetve hogy szoros együttm?ködésben dolgozunk az országos hír? Süni és Vadon magazin szerkeszt?ségével, akik mind szakértelmükkel, tapasztalatukkal, mind a magazin által nyújtott lehet?ségekkel segítségünkre vannak. Adószámunk: 18630767-2-13

Süni Füzetek

Egyesületünk egyik kiemelt tevékenysége az oktatási segédanyagok megjelentetése, ezért 1998-ban útnak indítottuk a „Süni Füzetek” cím? sorozatot, amely nagy sikert aratott a környezeti nevel?k, tanárok, óvón?k és zoopedagógusok körében. A sorozat célja, hogy el?segítse egyfajta szemléletváltás létrejöttét az iskolákban, óvodákban, s felvállaltan az érzelmek fel?l közelítse meg a természeti nevelés ügyét.

„Zöldbet?s ünnepeink”
I.

Ebben az ünnepek kulturális szerepét kihasználva, a jeles napokhoz köthet? programokkal, ötletekkel, információkkal, s?t kész tesztlapokkal igyekszünk a környezeti nevel?k segítségére lenni.

„A megértés hídjai”
II.

A környezetérzékenyítés megközelítési formái, konkrét módszertani ötletek, modelltémák és feladatok gy?jteménye, amellyel a pedagógusok eszköztárát szeretnénk gazdagítani és mélyíteni. Elméleti modellanyag.

„Természetet az iskolákba”
III.

címen olyan ötleteket és f?leg gyakorlati útmutatókat tartalmazó kiadványt állítottunk össze, amellyel az iskolákban meghonosítani kívánt természeti környezet megvalósításában nyújtunk segítséget a tanároknak.

"Kezedben egy élet"

cím? füzet a társállattartás etikájával foglalkozik. Már a cím kiválasztásával is azt sugalljuk, hogy az a követend?, ha a házunkban él? állatokat társul vesszük magunk mellé, felel?sséggel tartozunk értük, s nemcsak kapni akarunk t?lük, hanem viszonozni is készek vagyunk az általunk nyújtott szeretetet.

Rendezvények

A kiadványok köré „Süni napokat” szervezünk, amelynek lényege a tapasztalatcsere, kommunikációs lehet?ség biztosítása, ill. a szemléletformálás. Egyesületünk rendszeres résztvev?je budapesti általános iskolák és kulturális központok, rendezvényeinek, vidéki programoknak, ahol természetismereti játszóházakat tartunk, és kiadványokat ajándékozunk gyerekeknek. Évek óta szervezünk és bonyolítottunk le szakkörvezet?k, tanárok, iskolai csoportok részére több természetismereti játszóházakat. A játszóház lényege, hogy a gyerekcsoportok több különböz? nehézség? feladatot oldanak meg, egészen az egyszer? memóriajátéktól a komoly, kvíz jelleg? társasjátékig. Így lehet?ség nyílik arra, hogy minden gyerek a korának és képességeinek megfelel?en sikerélményekkel és új ismeretekkel gazdagodjon.

Süni magazin

A Süni Egyesület tevékenysége a 2001-ben kib?vült, átvette (megosztva a Göncöl Alapítvánnyal) a Süni magazin kiadását. A magazinban közzé tesszük az egyesület híreit; a levelezési rovat alkalmat nyújt a közvetlen gondolatcserére. Egy ilyen országos terjesztés? természetismereti gyermeklap hatalmas lehet?séget nyújt a gyerekek szemléletformálására a környezetükkel (az él? és élettelen természettel) való tisztelet- és felel?sségteljes kapcsolat kialakításához. 2004-ben Kísérletezz rovatunkban minden alkalommal az adott témához kapcsolódó feladatokat, egyszer?, a természet folyamatait szemléltet? kísérleteket, és az aktív természetvédelmet célzó tennivalókat - pl. téli madáretet? készítés - tanítottunk a gyerekeknek. Naponta találkozunk azzal a problémával, hogy a gyerekek, akik a természetbe kimennek, a legjobb szándékuk mellett is pusztítani kezdik azt, letarolva védett növényeinket, pusztán a tájékozatlanság, a helyes szemlélet hiánya miatt. Ebben az évben indítunk a Süni magazinban egy olyan rovatot is, amely a természetfotózást kínálja fel alternatívaként a védett növényeink “begy?jtése” (s így elpusztítása) helyett. 2004-ben a Göncöl Alapítvánnyal közösen "Négy ?selem" címmel meseíró pályázatot hirdettünk. Célunk, hogy teret engedjünk a Földünk jöv?jét félt? gyermekek irodalmi próbálkozásainak, gondolataik m?vészi kifejezésének. A gyerekek szimbolikus látásmódjának leginkább kedvez? irodalmi közeg, amelyben ?k a legotthonosabban mozognak, a mese. Olyan meséket várunk, amelyeknek központi motívumát a négy ?selem valamelyike (vagy akár mind a négy) képezi. A gyerekek szabadon engedhetik fantáziájukat: kitalálhatnak az eredetmondákhoz hasonló történeteket a nélkülözhetetlen természeti er?források megszerzésér?l, vagy írhatnak tanmesét a velük való meggondolatlan és pazarló bánásmódról, ábrázolhatják a harmóniát vagy annak megbomlását, tetszésük szerint alkalmazva a népmesei vagy m?mesei elemeket. A legjobbnak ítélt munka szerkesztett változatát a Süni magazinban közöltük, alkotója, pedig a Nemzeti Táncszínház egy gyerekel?adására családi belép?t, valamint a Süni és a Vadon magazinokra egyéves el?fizetést kapott. 2005 novemberét?l indítottuk a "Tündértanfolyam" c. rovatot a Süni magazinban, ami a cselekv? természetvédelem praktikáira oktatja a gyerekeket.

2004 telén készítettük a tudatos vásárlási szokások kialakulását segíteni hivatott vászon szatyrunkat. Reméljük minél többen választják majd a lassan mindent elönt? m?anyagszemét helyett. A Süni Egyesület azt vállalta, hogy a tudatos vásárlási szokások kialakítását el?segít? projekt dolgoz ki. E projekt eredményeinek összegzéseként egyesületünk elkészített egy környezetvédelmi üzenetet hordozó természetbarát vászontáskát, mely alkalmas arra, hogy kiváltsa a vásárláskor kézbe kapott és utána hulladékként földünket szennyez? polietilén szatyrok tömegét. Olyan terméket készítettünk, amelyet szívesen magukkal visznek a gyerekek (és akár a feln?ttek is!) vásárlásra, kiránduláskor. El akarjuk érni, hogy a környezettudatos vásárlás vonzó dolog legyen a gyerekek számára, ezt segítik azok a kiegészít?k is, mint a jelen pályázat termékeként megjelent környezetbarát vászontáska. A vászontáska hátoldalán tíz pontban foglaltuk össze azokat a fontos környezetvédelmi szempontokat, melynek alapján tudatosan, környezetkímél? módon vásárolhatunk, s melynek alapján az ökológiai gondolkodást népszer?sítjük.

Süni komplex vetélked?

2005-t?l többfordulós “Süni komplex vetélked?”-t szerveztünk az újpesti általános iskolák körében a Pedagógiai Szolgáltató Központtal együttm?ködve. A vetélked?re 4. és 5. osztályos tanulókból álló 4 f?s csapatok jelentkezhettek. Az ?sz és a tél folyamán 3 levelez? fordulót bonyolítottunk le, áprilisban a legjobb eredményeket elére csapatok a Magyar Természettudományi Múzeumban rendezett dönt?n bizonyíthatták tudásukat. A verseny komplexitása abban nyilvánult meg, hogy a feladatok megoldásához nem csupán természetismereti, de anyanyelvi, matematikai képességekre is szükség volt. Az ügyes kutatómunka, szövegértés és szövegalkotás, kreatív problémamegoldás képessége mind a gyermekek segítségére voltak.

"Élj úgy mint az erd?" mozgalom

„A fák tudják a titkot. Annyit vesznek el, amennyire szükségük van. A fák nem szemetelnek. Amit elhullatnak, kés?bb újra felhasználják. Élj úgy, mint az erd? - és az erd? is élni fog!" Jelmondatunk szellemében a Süni magazinban cikkeket jelentetünk meg a szelektív hulladékgy?jtésr?l, komposztálásról, tudatos vásárlásról. Az ország több pontján részt veszünk a szelektív hulladékgy?jtést népszer?sít? programokon.

Vezet?ség tagjai

Mirtse Zsuzsa - elnök >> Kovács Zsolt - elnökségi tag >> Fliegl Mónika - titkár >>


Warning: gethostbyaddr() [function.gethostbyaddr]: Address is not a valid IPv4 or IPv6 address in /home/albireoh/public_html/goncol.hu/kozos/ip.php on line 21